SAMSİAD Kurumsal
• SAMSİAD AİLESİ, MEHMET KOÇAK BAŞKANLIĞINDA 65. AYLIK İŞ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
• Misyon
• Kurucular
• Tarihçe
• Yönetim Kurulu
• Eski Başkanlarımız
• Tüzük
• Üyeler
Tüzük « geri

SAMSİAD
SAMSUN SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği Ana Tüzüğünün 21. Maddesinde yer alan ve ana tüzüğün paralelinde ve derneğin yönetimine ilişkin ayrıntılı hükümler içeren bu iç tüzüğe tüm üyelerin uyması zorunludur.

MADDE 1) DERNEĞİN ADI : SAMSİAD–SAMSUN SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ
MADDE 2) DERNEĞİN MERKEZİ : SAMSUN/MERKEZ

AMAÇ VE ÇALIŞMA ALANI:

MADDE 3- DERNEĞİN AMACI :
İş adamlarının kişisel ve toplumsal gelişmelerinde onlara yardımcı olacak bilgi ve yeteneklerini artırmaları için gerekli olanakları sağlamak, toplumun fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını tanıyıp bu konulara eğilmeye özendirmek, üyeler arasındaki ilişkileri dostluk ve hizmet çerçevesinde geliştirmek, ahlaki standartları mesleki sorumluluk olarak tanımak, uygulamak ve geliştirmek, Samsun ve toplumun ihtiyaçlarını, problemlerini ve fırsatlarını daha iyi öğrenmeyi ve anlamayı sağlamak.

Bu olanakları, gerçekleştirmek için, mesleki ve ekonomik konularda doğrudan doğruya veya kuruluşlar ile iş birliği yapar, bu konulara yönelik projeler hazırlar, uygular, mevcutları destekler, burslar ve ödüller verir. Üyelerin genel bilgilerini artırıcı seminerler, paneller, konferanslar düzenler.

SAMSİAD’ın amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalarak, sanayici ve işadamlarının;

 • İş etik, sosyal kültürel ticari ve mali sorunları konularında çalışmalar yapmak.
 • Üyeleri arasında yoğun biçimde beraberlik ve iş birliği sağlamak, kuruluş amacı Aynı olan birlik ve/veya federasyona üye sıfatıyla katılmak ya da ayrılmak.
 • Ticaret ve sanayinin  bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturacak araştırma merkezlerinin kurulmasını teşvik ve yardım etmek. Bu işlerle uğraşan birliklerle işbirliğinde bulunmak ve katılmak.
 • Teknoloji üretimi ve üretimde rekabet gücünün arttırılması konularında gerekli çalışmaları yapmak.
 • Pazarda rekabet gücünün artırılması konularında gerekli çalışmaları yapmak.
 • Dernek, derneğin kuruluş amaç ve gayelerine uygun olarak ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapabilir. Bunun için gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında dernek amaç ve gayelerine uygun olarak çalışmalar, sempozyum, panel ve bunun gibi faaliyetlerde bulunabilir.
 • Dernek kuruluş amaç ve gayesini gerçekleştirmek için gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapabilir.
 • Şubeler açabilir.
 • Ticaret ve sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturacak araştırma merkezlerinin, kurulmasını teşvik ve yardım edebilir, bu işlerle uğraşan kuruluşlarla işbirliğinde bulunabilir ve katılabilir.
 • Dernek amaç ve gayesine uygun olarak projeler geliştirebilecek, hazırlayacak ve bu projelerin hazırlanması için yasal tüm kurum ve kuruluşlardan görüş alabilecek, istişarede bulunabilecek, tanıtımını yapabilecektir. Örnek projeler geliştirilmesi, tanıtımının yapılması üretim ve ticaretinin yapılabilmesi için Genel Kurul kararı ile iktisadi işletmeler, şirket ve bunun gibi resmi ve yasal oluşumları kurabilecektir.
 • Pazarda rekabet gücünün arttırılması ticaret ve mali piyasa ekonomik ve teknik politikalar konularında çalışmalar yapabilir.
 • Araştırma, geliştirme, teknolojik gelişme bilimsel ve tanıtım alanlarında gerekli gördüğü kişiler ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunabilir.
 • Derneğin kurulmuş ya da kurulacak, kuruluş amaçları aynı olan birlik ve/veye federasyona üye sıfatıyla katılmak ya da ayrılmak.
 • Amacına uygun yayın yapabilir.
 • Çalışma grupları oluşturur, bu gruplara katılır, eğitim çalışmaları düzenler ve katılır, sempozyum, seminer gibi etkinlikleri düzenleyebilir.
 • Aynı veya benzer amaçlı federasyon kurabilir.
 • Türkiye’nin her alanda yeniden yapılanması yolunda çalışmalarda bulunabilir.
 • Kişiler ve kurumlar arasındaki, ticari ve ekonomik ilişkileri sürekli ve dengeli olarak güçlendirmeye yönelik çalışmaları teşvik edebilir.
 • Makine tekstil gibi alanlarda müzeler kurabilir.
 • Amacına uygun taşınır ve taşınmaz satın alır, her türlü hakları iktisap, tesis terkin ve terk edebilir.
 • Üyelerin görüşlerini değerlendirir ve gerektiğinde ilgili kişi yada kuruluşlara aktarabilir.
 • Gerçek veya tüzel kişiler ile özel yada kamu tüzel kişilerle işbirliğinde bulunabilir.
 • Dernek politikada taraf tutmadan ve dini inanç farkı gözetmeden faaliyetlerini gerçekleştirecek olup toplantılarında siyasi, politik ve dini konuların dışında sadece dernek amaç ve gayesinin serbestçe görüşülmesi esastır. Bütün üyeler tarafsız olarak çalışma ve faaliyetlerini yürütecek dernek amaç ve gayesi için çalışacak ve ülkemiz menfaatini ön planda tutacaktır.
MADDE 4-DERNEK KURUCULARI VE İSTİŞARE KURULU
a) Dernek Kurucuları

Dernek kurucu  üyelerinin ad ve soyadları meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.

ÖMER TUĞRUL EROL
HÜSEYİN MAZHAR BAŞOĞLU
ERSAN SOLMAZ
ÖZLEM EROL
FATİH TASLAKOĞLU
MURAT TUKSAL
OSMAN COŞKUN KARAMANGİL

b) İstişare Kurulu
İstişare kurulunu, Derneğin geçmiş dönem ve halen üyeliği devam eden Yönetim Kurulu Başkanları işadamı üyelerimiz oluşturur. İstişare Kurulu Dernek Yönetimine danışmanlık yapar. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda yönetime önerilerde, teklif ve tavsiyelerde bulunur. Gerekli durumlarda İstişare Kurulu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir.

MADDE 5- ÜYELİK KOŞULLARI
 • İş sahibi olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve T.C. vatandaşı olan.
 • Ağır hapis cezasıyla hükümlü olmayan.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmayan.
 • Dernekler kanununa göre yasaklanan dernekleri kurmak veya yönetmek suçlarından kesin olarak hüküm giymemiş olmak.
 • İyi tanınan ahlaklı liderlik potansiyeline sahip ve hizmet sever kişiler derneğe üye olabilir. Üyelik asli ve onur olmak üzere iki türlüdür.
 • Onur Üyeliği : Yönetim Kurulu tarafından derneğe onur üyesi alınabilir. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesinde hizmeti geçen, dernek üyeleri ile dayanışmada yararlı olan, toplum yararına çalışmalar yapmış bulunan kişiler onur üyesi olarak seçilebilir.
 • Şirketi veya iktisadi işletmeyi temsile yetkili kişilerden oluşur. İş değişikliği ve benzeri durumlarda yeni temsilci atama hakkına sahiptir. Her kurumsal üye genel kurulda yetki belgesi ile 1 oyla temsil edilir.
MADDE 6 :
Tüzüğün 5 inci Maddedeki üyelik koşullarına uygun kişiler ancak bu dernek üyelerinin birinin veya bir kaçının teklifi ile üyeliğe kabul edilir.
 • Teklif sahibi üye, teklif ettiği üye adayının üye bilgi formunu doldurup Genel Sekreter aracılığıyla Yönetim Kuruluna sunar. Teklif sahibi üye teklif ettiği adaydan sorumludur.
 • Teklif Yönetim kurulunca incelenir, ancak 2’den fazla üye tarafından geçerli bir sebeple itiraz ederse teklif kabul edilmez.
 • İtiraz olmazsa Genel sekreter tarafından üyelik komitesine gönderilir. Üyelik komitesi müracaatı dernek amaçları doğrultusunda inceler ve durumu yönetim kuruluna bildirir.
 • Genel Sekreter teklifi üyelerine aylık toplantıda bildirir. İtiraz olmazsa üye teklifi eden kişi ve yönetim kurulunca aday ziyaret edilir. Derneğe giriş formalitelerini tamamlayıp üye olabileceği bildirilir. Genel Kurulun %10 itirazı ile üye adayları derneğe giremez. Ancak teklif edecek üyeler farklı iş kollarından olmasına dikkat edilir.
 • Derneğin onur üyeleri Yönetim kurulu oy çokluğu kararı ile verilir.
 • Onur üyesi seçimlerde oy kullanamaz.
MADDE 7-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :
 • 1 takvim yılı içinde toplantılara mazeretsiz %50 den az katılan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılabilir. Derneğin muntazam toplantısına devam esas ve zorunludur.
 • Devamlı hastalık veya sakatlık yüzünden bu maddenin hükümlerine uymayan üye bu halinin devamı müddetince Yönetim Kuruluna başvurmak sureti ile devam yükümlülüğünden affedilir.
 • Zorunlu sebeplerle (askerlik, burs, staj vs. gibi) belirli bir süre için dernek üyeliğinden ayrılmak zorunda kalanlar Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılır.
MADDE 8) ÜYELİKTEN AYRILMA:
Üyelik, üyelikten ayrılma dileği veya ölümle sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kuruluna yazılı olarak ayrılmak istediğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyenin o yıla ait mali yükümlülüğü yerine getirmiş olması lazım.

MADDE 9- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerle yapılır.
 • Özürsüz olarak dernekten ayrı kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin yaşamasına ve amaçlarına ilgisizlik göstermek.
 • Yönetim Kurulunun hazırladığı aidat ödeme programına uymama ve mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe son verilir.
 • Dernek Kanununun ilgili maddesindeki durumlarını kaybeden veya bu maddedeki şartlara uymayan ve dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunan üyeler üyeliğine son verilir. Üyelikten çıkarma kararı, Yönetim Kurulunun 2/3 oranındaki olumsuz oy çokluğu ile verilir. Üyeliğe son verme kararının alınması halinde karar metninden sonra 30 gün içerisinde Genel Sekreter Kurulunun kararını yazılı olarak iade-i taahhütlü yazı ile bildirir.
MADDE 10-DERNEK ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ :
Genel kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Komiteler

MADDE 11-DERNEK GENEL KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI :
Dernek Genel Kurulu, derneğe kayıtlı üyelerin mevcudu ile teşekkül eder.
MADDE 12- GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI
Genel Kurul 2 yılda 1 kez Ocak ayı içinde olağan veya 1/5 üyenin yazılı isteği ile olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.
MADDE 13 - GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILIŞI :
Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi  bir gazetede ilan edilmek
veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle  toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının
geri bırakılma tarihinden  itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen  Genel Kurul Üyeleri Çizelgesindeki  adları karşısına imza atıp toplantıya girebilirler.İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter 
sayıları, dernek başkanı ile sekreter tarafından bir tutanakla saptanır.

Genel kurul, dernek başkanının salt çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra dernek başkanı yada yardımcısı veya görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere
Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı ile bir katip seçilir.

Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. 

MADDE 14-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
 • Dernek organlarını seçmek.
 • Ana ve iç tüzükleri değiştirmek.
 • Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek ve kurallara ibra etmek.
 • Bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 • Derneğe lüzumlu taşınmaz malların alınması veya mevcutların satılması hususunda karar alma. Yönetim kurullarına yetki verme.
 • Derneğin feshi ve üyelerce yapılan itirazları hakkında karar vermek.
 • Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hakkında karar vermek.
 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar vermek.
 • Yasalarda dernek ana ve iç tüzüğünde Genel kurulca yapılması belirtilen görevlerini yerine getirmek.
 • Derneği, üye sıfatıyla federasyonda temsil etmek üzere temsilciler seçmek, Derneğin kurulmuş ya da kurulacak, kuruluş amaçları aynı olan birlik ve/veya Federasyona üye sıfatıyla katılması ya da ayrılmasına karar vermek, bu hususta Gereken başvuru yapabilme ve bu konularda son derece yetkili olmak üzere Yönetim Kurulunu yetkili ve görevli kılmak.
 • Üst kuruluşta temsil: Dernek, bağlı olduğu federasyonda on bir asil ve on bir yedek üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, dernek genel kurulunca seçilir.
MADDE 15- OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :
 • Seçimde oylar yalnız boş oy pusulaları ve basılı oy pusulaları ile kullanılır. Oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılır.
 • Boş oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler boş oy pusulalarının çeşitli organlara ayrılmış dilimlerine dilediği kişilerin adlarını yazabilir.
 • Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için her organın asil ve yedek üye bölümüne yarıdan fazla ad yazılması zorunludur. Tüzükte belirlenen sayıdan fazla yazılırsa, yukarıdan aşağıya doğru yazılarak fazla yazılmış adlar yazılmamış sayılır.
 • Bir zarfın içinden aynı birden fazla basılı veya boş pusulası çıkarsa biri geçerli sayılır, diğeri imha edilir. Durum tutanağa geçilir. Bir zarfın içinden ayrı birden fazla basılı veya boş pusulası çıkarsa hepsi geçersiz sayılır. İmha edilerek durum tutanağa geçilir. Oy verme işlemi bittikten sonra Oy Sandığı Başkanlık Divanı tarafından Genel Kurul üyeleri önünde açılarak çıkan oy zarfları sayılır ve tutanağa geçilir. Sandıktan çıkan oy zarfların ve pusulaların sayısı Genel Kurulda oy kullanmış üye sayısından fazla ise zarfların veya oy pusulalarının alınarak açılmadan imha edilir ve durum tutanağa geçilir.
MADDE 16-OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL :
Olağan Üstü Genel Kurul aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
 • Dernek üye sayısının beşte birinin yapacakları yazılı başvuru.
 • Yönetim ve denetleme kurullarını salt çoğunlukla alacağı karar.
 • Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki kural ve yönteme uyularak yapılır.
MADDE 17-YÖNETİM KURULU :
Derneğin yetkili Yönetim Kurulu organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
 • Yönetim Kurulu Dernek üyelerinden derneğin amaçları doğrultusunda genel kurulun taktir edeceği düzeyde tatminkar çalışmalar yapmış 11 asil 11 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla iki yıl için seçilir.
 • Asil üye başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve  yönetim kurulundan oluşur.
 • Genel Kurulca seçilen 11 yedek üye boşalan asil üyelerin yerlerini alırlar. Çalışma döneminin sonunda görevleri sona erer.
 • Yönetim Kurulu üye sayısı boşalma nedeni ile yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse seçim için genel kurul toplantıya çağrılır.
 • Önceki dönemlerde Yönetim Kurulunda görev yapmış üyelerin yeniden seçilme hakları vardır.
 • Toplantı ve karar yeter sayısı yönetin kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
MADDE 18- YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ :
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
 • Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek. Genel Kurul kararlarını uygulamak.
 • Derneği temsil etmek.(Ancak bu temsil yetkisi Başkan tarafından onun yokluğunda başkan yardımcısı veya başkanın görevlendireceği kendi üyelerinden biri ve birkaçına yetki vermek suretiyle kullanılır.)
 • Ana tüzük, iç tüzük ve yasaların verdiği görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.
 • Dönem başında çalışma programı ile yıllık aidat ve katılma payı ödeme tarihlerini saptamak.
 • Çalışma dönemi sonunda faaliyet raporu ve bilançoyu ve (gelecek dönem yönetim kurulu ile iş birliği yaparak) gelecek dönem bütçesini hazırlamak.
 • Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yer ve gündemini saptamak, Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak.
 • Başkanın önerisi ile komitelere üye atamak, onların çalışma ve önerileri hakkında karar vermek.
 • Tüzük ve yönetmelikler hazırlanması yada değişiklik önerileri düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıp genel kurulun onayına sunmak.
 • Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek personeli atamak ve işlerine son vermek.
 • Türk vatandaşı olmayanları derneğin üyeliğine kabulü halinde bunların 15 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilmelidir. Bütün dernek işlerinde yönetim kurulu kararı kesindir ancak Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Böyle bir itiraz yapılması halinde Yönetim Kurulu kararı ancak Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak bir toplantıdan 10 gün önce keyfiyetin genel sekreterce üyelere bildirilmesi ve yeter sayısının mevcut olması şartı ve hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluk kararı ile bozulabilir.
MADDE 19- DENETLEME KURULU :
Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantıda bir başkan, bir raportör seçer, gerekli sürelerde toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 • Derneğin bütçe, hesap ve işlemleriyle ilgili defter ve belgeler üzerinden en az altı ayda yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir toplantıda bildirmek.
 • Yönetim Kurulunca belirlenen çalışma programı ve bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerileri belirtmek.
 • Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla genel kurula sunmak.
 • Gereğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmayı Yönetim Kurulundan istemek.
 • Denetleme Kurulu 6 ayda bir denetleme yapar.
MADDE 20 -ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz  gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurullarıyla derneğin üye organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tabiiyetleri, meslekleri ve ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

MADDE 21 -YÖNETİCİLERİN GÖREVLERİ :
 • Başkan Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Derneğin tüm toplantılarına ve Yönetim Kurumlarıma başkanlık eder. Yönetim Kurulu kararı ile komitelere atamalar yapar. Toplantıların gündemini hazırlar. Toplantıların bu gündem doğrultusunda geçmesini sağlar.
 • Başkan Yardımcısı : Herhangi bir nedenle başkanın bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini üstlenir. Başkan yardımcılarının görev dağılımını başkan yapar.
 • Genel Sekreter : Dernekle ilgili tüm yazışmaları yönetir, karar defterlerini ve üye kayıt defterini düzenli şekilde tutar. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu için çağrıda bulunur. Sayılanlar dışında genel sekreterliği ilgilendiren görevleri yapar. Ayrıca Genel Sekreter yardımcısı belirlenir.
 • Muhasip Üye: Derneğin parasal işleri ile ilgilenir. Aidat, bağış ve diğer gelirleri toplar. Giderleri karşılar. Deftere işler. Gerekli makbuzları temin ve muhafaza eder. Dernek toplantılarında istenirse mali rapor verir. Bütün harcamalar saymanla birlikte Başkanın imzalayacakları çeklerle yapılır.
 • Yönetim Kurulu : Derneğin idari işlerini yürütecek müdür, sekreter ve ihtiyaca göre diğer personel atar. Bu personelin görevleri ve özlük hakları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 22- KOMİTELER :
 • Üyelik Komitesi
 • Ticaret ve Sanayi Komitesi
 • Mali İşler Komitesi
 • Basın Halkla İlişkiler ve Bülten Komitesi
 • Program Komitesi
Derneğin amaçları doğrultusunda işleyişi ve yardımcı olacak şekilde yönetim kurulunun oy çokluğu kararıyla yukarıdaki beş komite haricin de geçici komiteler kurulabilir.

Komite Görevleri :

 • Üyelik Komitesi : Üyelerin devamlarını inceler devamsız üyeleri devamsız üyeleri yönetim Kuruluna bildirir üye tekliflerini inceler ve sekreter aracılığıyla yönetime bildirir.
 • Ticari ve Sanayii Komitesi :Sanayi dalları ile ilgili sorunları araştırır ve üyeleri bilgilendirir. Ayrıca yatırımlarla ilgili araştırma yapar.
 • Mali İşler Komitesi : Saymanın başkanlığında mali işlerle ilgilenir. Dönem başı yıllık tahmini gelir gider hesapları yapar.
 • Basın Halkla ilişkiler bülten komitesi : Basınla dernek arasındaki diyalogu sağlar, gerekirse bülten çıkarır. Derneğin Faaliyetlerini topluma duyurur.
 • Program Komitesi : Toplantılara gelecek konuşmacıları, program içinde dernek toplantılarına davet eder. Üyelerin ilgi duyduğu konularda konuşmacılar çağırır. Çay. Balo, Panel, Seminer gibi faaliyetleri organize eder. Komite başkanları Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Genel Sekreter Komite başkanlığı görevi alamaz ve başkan tüm komitelerin fahri üyesidir.
MADDE 23-TOPLANTILAR :
Toplantılar en az ayda bir kez dernek merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu bir hafta önceden bildirmek üzere toplantı yeri ve saati değiştirebilir. Toplantılar en az ayda bir kez dernek merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu bir hafta önceden bildirmek üzere toplantı yeri ve saati değiştirilebilir.

Toplantı Yapılış şekli :
 • Açılış
 • Misafirlerin Takdimi
 • Dernek Haberleri
 • Faaliyetler
 • Konuşmacı (varsa)
 • Sohbet
 • Kapanış
Ayrıca üyelerin ortak kararı ile üyelerin yakınlaşması birbirlerini daha iyi tanıyabilmesi için, derneğin faaliyetlerini hızlandırabilmek için yemekler, üye evlerinde sohbet toplantıları vs. yapılabilir.

MADDE 24)- PARASAL HÜKÜMLER ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI
 • Çalışma dönemini kapsayan bütçe uygulamasında giderlerin gelirlere denk veya gerçekçi olması, ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek dönemlere geçmemesi gelir ödenek çizelgelerindeki bölüm ve maddeler dışı işlem yapılması zorunludur.
 • Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere kuruluş amaçları aynı olan dernekler ile bir araya gelerek üye sıfatı ile bir federasyonun kurulması veya kuruluma üye sıfatı ile katılabilir. Dernek, üyesi olduğu federasyon tüzüğünde düzenlenen ödenti verme borcunu süresinde ifa ile yükümlüdür.
MADDE 25- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI 

GELİRLER
 • Üye giriş aidatı ve yıllık Üye aidatı; Üye Giriş aidatı ve yıllık üye aidatı  her yıl için Genel Kurul tarafından belirlenir.
 • Ödeme şekilleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Bağış yardım ve vasiyetler,
 • Taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların işletme gelirleri,
 • Toplantı, balo, yemek, konser, spor, spor yarışmaları, kermes, konferans ve piyango gelirleri
 • Dernek siyasi partilerden işçi veya işveren meslek kuruluşlarından yada devlet daire ve kurumlarından yardım kabul edemeyeceği gibi dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden içişleri bakanlığının izni olmadan yardım alamaz
 • Onur üyelerinden dernek aidatı alınmaz.
HARCAMALAR

Derneğin yıl içinde elde edilen gelirlerin en az %80’inin amaçlar doğrultusunda harcaması zorunludur.

MADDE 26-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile  yapılır. Genel kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 27- FESHİN HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile  toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı , yönetim ve denetim kurulları üye  tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri; Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal  ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya
kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “ tasfiye halinde Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler, inceleme esnasında derneğe ait
defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa
malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir, alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer
belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağından gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliğince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içerisinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu
yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini  tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesi de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 28-TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULAMASI :

Dernek ana tüzüğünde ve iç tüzüğünde hükmü olmayan durumlarda Dernek Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan hallerde Türk Kanunu maddesinin hükümleri uygulanır.

MADDE 29 -DEFTER VE KAYITLAR :

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1-Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları  tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye kayıt defteri :Derneğe üye oyarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir. Kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma yada çıkarılma tarihleri ve tahsil edilen aidatlar bu deftere yazılır.
3-Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi  Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak,
bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE-30: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.
Ancak, bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

MADDE-31 : BEYANNAME VERME DERNEKLERİN DENETİMİ

Dernekler Kanunu’nun 19 ncu maddesi uyarınca yıl sonu itibarıyla faaliyetlerin, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını gösterir düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Dernekler, Kanunun 19 ncu maddesinin 2 ve 3 ncü bentlerinde belirtilen hususların tespiti amacıyla  İçişleri Bakanlığınca ve mülki idare tarafından,

Yine Kanunun  9 ncu maddesi gereğince iç denetim yapılır.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim
yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin iç denetim Şekli:
Dernekler kanunu ve Dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Dernek amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyeler arasındaki görüş birliğinin  sürdürülmesini dayanışmanın sağlanmasını üye ilişkilerinin disipline edilmesini belirten çalışma planı ve bütçe ile uygulamaya konulan programı  en iyi bir şekilde gerçekleştirmesi için denetleme kurulunun teklifleri üzerine genel kurula sunulmak üzere yönetmelikler çıkarır.

MADDE-32 : ORTAK HÜKÜMLER


Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında mevcut olmayan hüküm hususlarında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler kanunu ile buna atfen çıkartılan Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN KURUCULARI
Adı Soyadı Doğum Yeri ve Yılı İş ve Adresi
Ömer Tuğrul EROL Samsun – 1963 T.C. İşletmeci Letafet Cd Süer Apt. 1/17
Hüseyin Mazhar BAŞOĞLU Antalya – 1953 T.C. Müteahhit Ulugazi Mah. İstiklal Cad. 2/3
Ersan SOLMAZ Ünye – 1965 T.C. Tüccar Engin Sk. No:67
Özlem EROL İstanbul – 1965 T.C. Ekonomist Letafet Cd. Süer Apt. 1/17
Fatih TASLAKOĞLU Samsun – 1968 T.C. Müteahhit Bahçelievler Abdülhakhamit Cad. No:27/10
Murat TUKSAL Samsun – 1963 T.C. Tüccar Atatürk Bulv. No: 28
Osman Coşkun KARAMANGİL Samsun – 1959 T.C. Tüccar İstiklal Cd. 38/15
Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği
Telefon : +90 (362) 432 67 50
Faks : +90 (362) 431 49 15
E-Posta : info@samsiad.com
Adres : Ulugazi Mah. İstiklal Cad. Cerit Apt. Kat: 7 No: 17 İlkadım / SAMSUN
Türkonfed (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Orkasifed (Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu)
Hızlı Erişim
• Ana Sayfa
• Kurumsal
• Üyelik
• Bilgi Merkezi
• Basında SAMSİAD
• İletişim
• SAMSİAD AİLESİ, MEHMET KOÇAK BAŞKANLIĞINDA 65. AYLIK İŞ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
• Misyon
• Kurucular
• Tarihçe
• Yönetim Kurulu
• Eski Başkanlarımız
• Tüzük
• Üyeler
Beni Yeniliklerden Haberdar Et
Ad / Soyad
Gsm No
E-Posta
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.